Advanced Rescue Diver : Zaawansowany Nurek Ratownik

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących udoskonalic nurkowe umiejętności ratownicze. Szkolenie kładzie nacisk na nadzorowanie i zarządzanie wypadkami, oraz z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejątności w wodzie.


Kurs został zaprojektowany aby:

- zapobiegać wypadkom podczas nurkowania

- rozpoznawać sytuacje zagrażajżce życiu

- poprawnie rozpocząć i nadzorować procedury ratownicze

- efektywnie przeprowadzać procedury ratownicze (użycie odpowiednich technik)

- udzielać natychmiastowej i efektywnej pomocy

- poprawnie zarządzać asystentami - ratownikami podczas akcji ratunkowej

- poprawnie zarządzać akcją ratunkową (dostosowanie do różnych warunków)


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 17 lat

- certyfikacja: Rescue Diver (lub odpowiednik akceptowany przez NAUI)

- zaświadczenie o ukoñczeniu kursu EFR

- zaświadczenie o ukoñczeniu kursu Oxygen Provider/ Oxygen First Aid

- przepłyniêcie 200 m. stylem dowolnym bez przerwy (poniżej 6 min. bez sprzêtu)

- utrzymanie się na powierzchni wody przez 15 minut (bez sprzętu)

- wydobycie z dna 5 kg odważnika (bez sprzętu)

- demonstracja umiejętno¶ci bezdechow wg wymagań kursu SCUBA DIVER.


Cena:

- 1500 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby